Transformasi

TRANSFORMASI SADA

Isu utiliti seperti bekalan air adalah isu sejagat. 156 buah Negara seluruh dunia mengalaminya. 1.38 bilion penduduk dunia masih bergelut untuk mendapat air bersih terawat melalui bekalan di paip. Dalam konteks Malaysia dan di negeri Kedah khususnya kita masih beruntung kerana sumber air mentah permukaan masih banyak. Selain bekalan air bersih adalah terjamin melalui operasi syarikat sepertimana peranan SADA dan syarikat air di negeri yang lain.

Menerusi pendekatan pengurusan terbuka dan usaha penambahbaikan yang giat dilakukan oleh Dato Haji Abd Ghani Zainuddin selaku Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Darul Aman, beberapa langkah progresif dan dinamik telah dilaksanakan.
Pertama, tumpuan ke arah usaha menaiktaraf infrastruktur, setelah hampir 7 tahun sejak diperbadankan mulai 2010 agal perlahan dalam melaksanakan penambahbaikan yang dimaksudkan. Misalnya, mulai 15 November 2017 loji rawatan Sungai SANTAP berharga RM60juta siap sepenuhnya. Berupaya menghasilkan air bersih terawat 30 juta liter padu air sehari, merungkai isu bekalan yang selama ini membelenggu 70,000 penduduk di Pokok Sena, Pendang Utara dan FELDA Bukit Tembaga

KEDUA, menggiatkan usaha membaiki meskipun memakan kos modal yang besar bagi menyelenggara 12,000.50 KM panjang paip utama, 36 buah LRA, selain operasi rumah tangki, isu agihan bekalan, takungan air di empangan, faktor cuaca, dan juga masalah jangka hayat paip yang sudah berusia agak lama.

KETIGA, SADA sedang menyusun semula budaya kerja dalam organisasi, agar respon, tindakan aduan, fokus staf dalam menghayati fungsi SADA selaku operator utama membekalkan perkhidmatan air bersih terawat kepada pengguna dapat dihadam dengan jelas.Skim berasaskan lantikan saudara mara dalam jawatan sepertimana era terdahulu sudah diketepikan. Setiap jabatan dinilai KPI bagi 3 bulan sekali. Pembaziran dan penyelewengan yang dilakukan oleh regim terdahulu kini sedang dibersihkan.

PENGGUNA DIUTAMA

Dalam konteks negeri Kedah, hanya 1.4% akaun pengguna terlibat, jika dijumlah dari segi bilangan isirumah bermakna melibatkan seramai 27,000 orang. Namun kita memahami isu uitili seperti bekalan air ini cukup sensitif.

Meskipun jumlah kecil terlibat, namun SADA tetap memberikan perhatian. Penting difahami, 1.4% akaun pengguna terjejas bukanlah pula bermakna langusng ketiadaan bekalan air, bezanya pengguna mengharapkan air dialirkan melalui paip ke kediaman mereka secara konsisten.

Kekurangan ini ditampung melalui operasi penghantaran bekalan lori tangki air bersih secara berkala, kerana selaku operator SADA dibenarkan berbuat demikian, berdasarkan peruntukkan AKTA Indutsri Perkhidmatan Air 2006(Akta 655).

Hakikatnya SADA amat memahami permintaan bertambah dengan faktor percambahan industri, dan juga peningkatan bilangan kawasan perumahan, permohonan domestik dengan purata bekalan baru sejumlah 3,000 akaun sebulan. Selain dalam musim tertentu seperti perayaan permintaan bagi kegunaan air meningkat 3 kali ganda.

DARI PERSPEKTIF SADA , semakin banyak air bersih terawat yang dapat kita bekalkan, semakin banyak hasil akan diperolehi. Sebab itulah antara lain, konsep Kadar Air Tidak berhasil sebagai contoh diluaskan dimensi skopnya, tidak sekadar semata-mata melibatkan aspek teknikal seperti paip bocor semata-mata namun apa jua faktor sampingan lain yang mengakibatkan air bersih terawat yang dibekalkan SADA hilang, namun perolehan hasilnya tidak setimpal.

Langkah-langah pembetulan, baik dari segi sumber tenaga manusia, teknikal, keupayaan, dan prestasi SADA dan yang lebih penting komunikasi awam bersama komuniti yang dilakukan kini digandakan Sekaligus isu-isu berbangkit dapat diselesaikan bagi meminimakan rungutan seterusnya meletakkan SADA antara operator bekalan air bersih terawat yang terunggul dalam negara
Sejumlah 559 ribu akaun pengguna melibatkan keperluan 2.1 juta rakyat dikelolakan oleh SADA. Dari sudut aduan, contoh yang cukup ketara sepanjang musim perayaan Aidilfitri yang baru lalu dibuat dengan bandingan dengan musim perayaan yang sama pada 2016.

2017 mencatatkan 1,610 panggilan berbanding 2016 sejumlah 6,297 aduan. Bermakna penurunan yang cukup tinggi sejumlah 75%. Dari keseluruhan aduan berkenaan, jumlah aduan berkaitan ketiadaan bekalan air hanyalah 273, berbanding 2016 sebanyak 661, penurunan sebanyak 41%.

Konsep ketiadaan bekalan air ini pula, bukan bermakna langsung tiada bekalan. Akan tetapi ianya bersifat on and off dan kadangkala isu tekanan bekalan air yang rendah, 

kerana melibatkan faktor geo kawasan. Kejayaan menurunkan peratus aduan adalah kesan langkah dan persediaan awal melalui sembilan pendekatan praktikal yang diusahakan SADA selain perhatian khusus yang diberikan oleh YAB DATO SERI MENTERI BESAR KEDAH sendiri selaku Pengerusi SADA.

Seperkara yang perlu difahami kadangkala berlaku kebocoran paip kesan kerja-kerja yang dilakukan oleh kontraktor agensi yang lain, namun SADA akhirnya harus mengambil tanggungjawab.Tambahan dari itu, wujud punca ganguan diluar kawalan seperti ‘blackout’ dan aspek teknikal melibatkan elektrikal.

Demikian juga banyak faktor sampingan lain, mempengaruhi bekalan seperti keadaan sungai sama ada berlakunya pencemaran ataupun tidak, keadaan teknikal di LRA, rumah pam, selain faktor paip yang berusia agak lama. Kita memahami bahawa banyak lingkungan faktor persekitaran yang menjadi punca kepada isu bekalan namun prinsip pentingnya setiap aduan pengguna kepada PUSAT ADUAN DI IBU PEJABAT dan juga Pusat Aduan setempat disusuli dengan cepat dan segala tindakan dimaklum kembali pada pengguna. 

ORIENTASI KEBERHASILAN

Prinsip pentingnya,kejayaan ini boleh diukur dari beberapa sudut, sebagai contoh sudut teknikal. Misalnya kadar NRW yang berada pada tahap 54% 2010 berjaya diturunkan menjadi 46.6% tahun 2015 dan jangkaan untuk tahun 2017 ialah sekitar 42-43%. Ini satu pencapaian yang besar.

Selain itu SADA berusaha mengurangkan operasi penghantaran bekalan lori tangki supaya berada pada keadaan sifar apabila kesemua loji rawatan air, dan loji rawatan yang baru di Sungai Santap beroperasi sepenuhnya. SADA turut mensasarkan peningkatan hasil melalui kempen galakan membayar bil awal,imbuhan menarik kepada pengguna yang konsisten membayar bil tanpa tunggakan. Penguatkuasaan yang tegas bagi kegiatan penyambungan paip secara tidak sah serta kecurian air. Peningkatan hasil bermakna lebih banyak pelaburan modal boleh dilakukan bagi menaiktaraf lagi infrastruktur bekalan air, selain manfaatnya dipulangkan pada penggun serta hasil turut boleh dikongsi dalam arus pembangunan ekonomi negeri.
Paling penting orientasi SADA sebagai operator yang menyediakan khidmat bekalan air bersih terawat mestilah mencapai satu tahap KPI yang memuaskan. Ini melibatkan komitmen semua petugas dan staf SADA di semua peringkat bagi meningkatkan sistem penyampaian. Alhamdulilah perubahan ini sudah semakin Nampak dengan jelas dan jauh lebih baik dan berbeza dengan pendekatan budaya kerja terdahulu.

Kejayaan sebenar SADA ialah apabila wujudnya rantaian hubungan erat antara SADA dan pengguna, selain kerjasama komuniti dalam menyalurkan aduan, serta mempersepsikan SADA dari sudut yang betul. Demikian juga pihak media, disamping komentar dan teguran yang dibuat, perlulah merakamkan sekali segala tindakan kerja positif yang digerakkan SADA.

Menerusi elemen muafakat sebegini serta produktiviti tinggi di kalangan staf SADA, isu bekalan serta fungsi SADA selaku operator membekal air bersih terawat kepada 2.1 juta rakyat Kedah akan lebih diyakini serta dihormati.